Haber Detayı
13 Ekim 2021 - Çarşamba 12:48 Bu haber 151 kez okundu
 
Gölhisar Merkez İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi
RESMİ İLAN Haberi
Gölhisar Merkez İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi

BURDUR GÖLHİSAR MERKEZ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/637029
1-İdarenin
   a) Adresi : Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bul. No:30 15100 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR
   b) Telefon ve faks numarası : 248 234 20 60 - 248 233 89 28
   c) Elektronik Posta Adresi : planproje@burdurozid.gov.tr
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
   a) Niteliği, türü ve miktarı : YAPIM İŞİ, İNŞAAT : 14 KALEM, MAKİNE TESİSATI : 57 KALEM, ELEKTRİK TESİSATI: 25 KALEM
                                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   b) Yapılacağı yer : BURDUR-GÖLHİSAR
   c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
   ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
   a) Yapılacağı yer : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ BİNASI (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) (Bahçelievler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No :30) MERKEZ/BURDUR
   b) Tarihi ve saati : 21.10.2021 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Doğalgaz Projesi İle Doğalgaz tesisatı imalatlarını yapacak işi alan yüklenici firma tarafından (ihaleyi kazanan yüklenici) TOROSGAZ iç tesisat sertifikasının aslını veya noter tasdikli suretini veya idarece onaylanmış fotokopisini SÖZLEŞME imzalanmadan önce idaremize sunmak zorundadır. İş Ortaklığı olarak ihaleye katılması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen şartları taşıması yeterli kabul edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki C/IV. Grup Gaz Tesisatı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Kaynak: (Pınar Gazetesi) - Pınar Gazetesi Editör: Onur Şengün
Etiketler: Gölhisar, Merkez, İlkokulu, Doğalgaz, Dönüşüm, İşi,
Yorumlar
Haber Yazılımı