Haber Detayı
25 Mart 2020 - Çarşamba 12:21 Bu haber 119 kez okundu
 
İhale İlanı - Akaryakıt Satın Alınacaktır Gölhisar Sulama Birliği Başkanlığı’ndan
RESMİ İLAN Haberi
İhale İlanı - Akaryakıt Satın Alınacaktır Gölhisar Sulama Birliği Başkanlığı’ndan

    Akaryakıt Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/151844
1-İdarenin
   a) Adresi : Pazar Mahallesi Burdur Cad. No: 60 -  15400  GÖLHİSAR / BURDUR
   b) Telefon ve faks numarası : 248 411 3890 - 248 411 4029
   c) Elektronik Posta Adresi : golhisarsulamabirligi@hotmail.com
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
   a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN - 30.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   b) Teslim yerleri : Yüklenici tarafından gösterilecek akaryakıt istasyonundan 24 saat dilimine göre peyder pey teslim alınacaktır.
   c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip (5) iş günü içerisinde işe başlanacak 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. Mucbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin öngörülen tarihte işe başlamaması halinde idare tarafından yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilir. Akaryakıt 24 saat dilim esasına göre peyder pey teslim alınacaktır.
3- İhalenin
   a) Yapılacağı yer : Pazar Mahallesi Burdur Cad. No: 60  -  15400 - Gölhisar / BURDUR
   b) Tarihi ve saati : 13.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ' ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi, 
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi, 
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu İşyeri Açma ve İzin Belgesi,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölhisar Sulama Birliği Başkanlığı Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri  tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kaynak: (Pınar Gazetesi) - Pınar Gazetesi Editör: Faruk Dumlupınar
Etiketler: İhale, İlanı, -, Akaryakıt, Satın, Alınacaktır, Gölhisar, Sulama, Birliği, Başkanlığı’ndan,
Yorumlar
Haber Yazılımı