Haber Detayı
01 Eylül 2021 - Çarşamba 12:19 Bu haber 237 kez okundu
 
T.C. GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN
RESMİ İLAN Haberi
T.C.  GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI   İLAN

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
"Burdur İli, Gölhisar İlçesi Fatih Mahallesindeki, B Tipi Kibyra Mesire Yeri ve müştemilatının (kır kahvesi ve kır lokantası) T.C. Orman Genel Müdürlüğünün 10.04.2018 tarih ve E.783339 sayılı  yazısı, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünce 04.06.2018 tarihinde yapılan ihale sonucu, Gölhisar Belediye Başkanlığı adına verilen işletme hakkına binaen, Gölhisar Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 2021/42 sayılı kararı gereğince 13.09.2021 tarihinde, saat 10.00'da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10 yıl süreli kiraya verilmesi" İşidir.
Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri (ihale dokümanı), Pazar Mahallesi, Cumhuriyet Cad. No: 79 Gölhisar/ BURDUR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünden 750,00 TL mukabilinde satın alınabilir. İhaleye katılacak isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale, Gölhisar Belediyesi hizmet binasındaki toplantı salonunda, 13.09.2021 tarihinde saat 10.00'da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.
Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
Kiraya verilecek olan taşınmaz, 10 yıllığına kiraya verilecek olup, yıllık muhammen kira bedeli (KDV dahil) 60.000,00-TL'sıdır. İş bu bedelin 10 yıllık süre ile çarpımı neticesinde elde edilecek olan tutarın 3'ü geçici teminat tutarıdır. Bu durumda geçici teminat tutarı 18.000,00 .-TL'sıdır.
Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
5.1.a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.b) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak Gölhisar Belediye Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi "TR29 0001 0004 5533 9381 4850 01" IBAN No'lu hesabına yatırılacaktır.
5.1.c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
5.1.e) Gölhisar Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira, vb.) olmadığına dair Gölhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, (ihale tarihinden önce) alınmış belge.
5.1.f) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.
5.1.g) Türkiye'de Tebligat için adres göstermeleri.
Madde 6- Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı:
Başvurular, 10.09.2021 tarih ve saat 16.00'a kadar Gölhisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
Kaynak: (Pınar Gazetesi) - Pınar Gazetesi Editör: Onur Şengün
Etiketler: T.C., , GÖLHİSAR, BELEDİYE, BAŞKANLIĞI, , , İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı