Haber Detayı
24 Kasım 2021 - Çarşamba 15:01 Bu haber 92 kez okundu
 
Orman Emvali İstifleme Hizmeti Alınacaktır
RESMİ İLAN Haberi
Orman Emvali İstifleme Hizmeti Alınacaktır

Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Gölhisar Orman Deposu İstifleme Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/760820
1-İdarenin
   a) Adı             : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÖLHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
   b) Adresi : Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 15400 GÖLHİSAR/BURDUR
   c) Telefon ve faks numarası : 248 411 30 23 - 248 411 56 72
   ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
   a) Adı : Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Gölhisar Orman Deposu İstifleme Hizmet Alım İşi
   b) Niteliği, türü ve miktarı : Gölhisar Orman Deposunda 21.820 m3 lü (İbreli Tomruk, Sanayi Od. Kağıtlık Od., Tel Direk ve Maden Direk),100 ster Ster'li emvalin istif işi yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Gölhisar Orman Deposu
   ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 03.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
   d) İşe başlama tarihi : 03.01.2022
3-İhalenin
   a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.12.2021 - 10:00
   b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kapasite raporuna ait bilgiler:
İsteklilerin ihale konusu işle ilgili  asgari 2 (iki) adet istifleme veya yükleme işini yapan iş makinesi çalıştırmaları gerekmektedir. Bu sebeple aşağıda belirtilen belgeleri SÖZLEŞME SIRASINDA getirmeleri gerekmektedir.
a) Söz konusu makinelerin isteklilerin kendi malı olması halinde; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik edilmesi .
b) Söz konusu araçların kiralanması halinde işin sözleşme süresini  kapsayacak şekilde en az 1 yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesi, sözleşme esnasında verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kaynak: (Pınar Gazetesi) - Pınar Gazetesi Editör: Onur Şengün
Etiketler: Orman, Emvali, İstifleme, Hizmeti, Alınacaktır,
Yorumlar
Haber Yazılımı